Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

Rotterdamboot: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Inshore Creative, gevestigd aan Kiotoweg 3573047 BG Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70053685.

Huurder: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Rotterdamboot een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

Consument: een Huurder, natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Partijen: Rotterdamboot en de Huurder gezamenlijk.

Overeenkomst: iedere tussen Rotterdamboot en de Huurder tot stand gekomen overeenkomst waarmee Rotterdamboot zich jegens de Huurder heeft verbonden tot de verhuur van een zaak, inclusief bijbehoren en/of de verkoop en levering van een cadeaukaart.

Gehuurde: de in het kader van de Overeenkomst door Rotterdamboot aan de Huurder ter beschikking gestelde c.q.testellen, en aan Rotterdamboot in eigendom toebehorende zaak inclusief alle bijbehoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kan zijn, een kano, waterfiets, Stand Up Paddling (SUP) of sloep.

Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rotterdamboot en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken.Indienen voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen en per e-mail aan de Huurder bevestigd is, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Elk aanbod van Rotterdamboot is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van het Gehuurde.

Als voorwaarde voor het sluiten van de Overeenkomst geldt in elk geval dat de Huurder, althans de natuurlijke persoon die de overeenkomst aangaat, de leeftijd van ten minste 26 jaren heeft bereikt en op verzoek van Rotterdamboot een kopie van zijn rijbewijs, identiteitskaart en/of paspoort verstrekt. Voorts dient de Huurder het documentnummer van zijn legitimatiebewijs

op te geven bij de reservering.

De Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2, tot stand op het moment dat de reservering van de Huurder per e-mail door Rotterdamboot is bevestigd.

Indien de Huurder de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart de Huurder door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Huurder is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | GEEN RECHT VAN ONTBINDING

Het recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek komt niet aan de Consument toe omdat dit recht niet geldt voor diensten die strekken tot vrijetijdsbesteding en in de Overeenkomst een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Dientengevolge voorziet artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek in uitsluiting van het recht van ontbinding.

ARTIKEL 5. | ANNULERING, NO-SHOW EN TE LAAT KOMEN

De Huurder is gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te annuleren tot 24 uur vóór aanvang van de overeengekomen huurperiode.

In geval van annulering van de Overeenkomst door de Huurder binnen 24 uur vóór aanvang van de huurperiode, biedt Rotterdamboot de mogelijkheid de reservering te verplaatsen naar een ander tijdstip en/of andere datum. Indien de Huurder van dat aanbod gebruik wil maken, dient een beschikbare datum en tijd worden gekozen binnen 24 uur nadat het voorstel tot verplaatsing door Rotterdamboot is gedaan. Het tijdstip waarop de gewijzigde reservering plaatsvindt, dient te liggen binnen vier weken na het tijdstip van de oorspronkelijk overeengekomen reservering. Indien aan vorenstaande voorwaarden niet is voldaan, de Huurder het voorstel tot verplaatsing niet (tijdig) aanvaardt, dan wel de verplaatste reservering nadien alsnog door de Huurder wordt geannuleerd, is de Huurder 50% van de overeengekomen totaalprijs van de reservering met de langste huurperiode als annuleringskosten verschuldigd.

In geval van no-show na verstrijken van 15 minuten na aanvang van de overeengekomen huurperiode, blijft de Huurder de volledige overeengekomen huurprijs en eventueel bijkomende kosten verschuldigd en is Rotterdamboot gerechtigd de Overeenkomst te annuleren.

ARTIKEL 6. | INHOUD VAN DE OVEREENKOMST, LEVERING EN TERUGLEVERING VAN HET GEHUURDE

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het totaal aantal gereserveerde uren en tegen de huurprijs en eventuele bijkomende kosten van een kapitein en/of alternatieve opstaplocatie, welke gegevens uitdrukkelijk en Schriftelijk in de reserveringsbevestiging zijn vermeld. De reserveringsbevestiging vermeldt dan ook het tijdstip van het begin en einde van de huurperiode.

Levering en teruglevering van het Gehuurde geschiedt op de daartoe uitdrukkelijk overeengekomen locatie. In geval tussen Partijen is overeengekomen dat een door Rotterdamboot aangewezen kapitein de boot bestuurt, is de kapitein verantwoordelijk voor de (tijdige) teruglevering van het Gehuurde.

De Huurder wordt verzocht om uiterlijk 15 minuten vóór aanvang van de huurperiode aanwezig te zijn. De Huurder dient zijn reserveringsbewijs, alsook zijn identificatiebewijs en mobiele telefoon met telefoonnummer die hij bij de reservering heeft opgegeven, mee te nemen.

Tenzij een door Rotterdamboot aangewezen kapitein gedurende de gehele huurperiode meevaart, dient de Huurder toe te laten dat een medewerker van Rotterdamboot de eerste paar honderd meter meevaart om de Huurder te instrueren omtrent het besturen van het Gehuurde.

Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de overeengekomen huurprijs en de eventueel bijkomende kosten als bedoeld in lid 1, vooraf door de Huurder te worden voldaan, middels pin, Tikkie of contant. Rotterdamboot is niet eerder gehouden om de Overeenkomst verder na te komen dan nadat de overeengekomen huurprijs en eventueel bijkomende kosten zijn voldaan.

Alle sancties die in verband met het gebruik van het Gehuurde tijdens de huurperiode, van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van de Huurder, tenzij deze sancties het gevolg zijn van gebreken van het Gehuurde die bij aanvang van de Overeenkomst reeds aanwezig waren, dan wel anderszins het gevolg zijn van omstandigheden die redelijkerwijs voor risico van Rotterdamboot komen, bijvoorbeeld omdat de sanctie toerekenbaar is aan de eventueel door Rotterdamboot beschikbaar gestelde kapitein.

Indien Rotterdamboot wordt aangesproken voor het betalen van sancties als bedoeld in het vorige lid, waarvoor de Huurder aansprakelijk is, stelt de Huurder Rotterdamboot op diens eerste verzoek onmiddellijk schadeloos.

Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het Gehuurde om niet of onderbezwaren de titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de Huurder in de verhouding tot Rotterdamboot in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de Huurder, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, de feitelijke macht over het Gehuurde geheel of gedeeltelijk mocht hebben overgedragen of overgelaten.

Het is de Huurder in geval van een eventueel tijdens de huurperiode ontstaan gebrek van het Gehuurde niet toegestaan zelf herstel uit te voeren of daarvoor een derde in te schakelen, tenzij zulks geschiedt met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Rotterdamboot. In geval van een dergelijk gebrek dient de Huurder terstond telefonisch contact op te nemen met Rotterdamboot, tenzij sprake is van een door Rotterdamboot beschikbaar gestelde kapitein, in welk geval deze kapitein verantwoordelijk is voor het bedoelde contact met Rotterdamboot.

De Huurder staat Rotterdamboot, dan wel een door hem aangewezen derde, te allen tijde toe het Gehuurde tijdens de huurperiode aan een onderzoek te onderwerpen indien daarvoor naar oordeel van Rotterdamboot aanleiding is. De Huurder is verplicht zijn medewerking te verlenen aan het door of namens Rotterdamboot in te stellen onderzoek.

De Huurder is verplicht om het Gehuurde uiterlijk op het tijdstip dat de huurperiode eindigt, weer ter beschikking te stellen van Rotterdamboot, overeenkomstig het bepaalde in lid 2. In geval tussen Partijen is overeengekomen dat een door Rotterdamboot aangewezen kapitein de boot bestuurt, is de kapitein verantwoordelijk voor de (tijdige) teruglevering van het Gehuurde en dient de Huurder de kapitein daartoe in staat te stellen.

Indien het Gehuurde door de Huurder of op zijn verzoek door de eventueel door Rotterdamboot beschikbaar gestelde kapitein wordt teruggeleverd, eerder dan overeengekomen huurperiode eindigt, geeft dit geen recht op restitutie of kwijtschelding. In geval van eerdere teruglevering als gevolg van overmacht, zoals gevaarlijke weersomstandigheden, maakt de Huurder wel aanspraak op restitutie of kwijtschelding, zulks naar evenredigheid van de niet-genoten duur van de huurperiode.

Indien de Huurder in gebreke is met de tijdige teruglevering van het Gehuurde, op de daartoe overeengekomen wijze, is Rotterdamboot gerechtigd om het Gehuurde onmiddellijk terug te (doen) nemen. De Huurder dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen. Alle kosten die Rotterdamboot als gevolg van het zelf (doen) terugnemen van het Gehuurde moet maken om het Gehuurde weer in zijn bezit te krijgen, komen voor rekening van de Huurder, tenzij de niet tijdige teruglevering het gevolg is van een niet aan de Huurder toerekenbare omstandigheid.

Indien de Huurder het Gehuurde later dan 10 minuten na het tijdstip dat de huurperiode eindigt, weer ter beschikking van Rotterdamboot stelt als gevolg van een aan de Huurder toerekenbare omstandigheid, is Rotterdamboot, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, gerechtigd vanaf de elfde minuut voor iedere minuut dat de Huurder te laat terugkeert, een boetebedrag van 2 euro in rekening te brengen. Een boete in verband met overschrijding van de huurperiode wordt niet aan de Huurder in rekening gebracht indien en voor zover zulks gelet op de omstandigheden van het geval onredelijk is, bijvoorbeeld omdat het Gehuurde defect is geraakt en de Huurder daardoor niet in staat was om het Gehuurde tijdig terug te leveren. Een lege accu van een elektrisch vaartuig geldt in elk geval als een aan de Huurder toerekenbare omstandigheid., evenals het niet tijdig passeren van de sluizen. Indien door te laat terugleveren een opvolgende huurovereenkomst met een andere huurder niet deugdelijk door Rotterdamboot kan worden nagekomen, komt de daaruit voortvloeiende schade, naast de boete, voor rekening van de Huurder.

Partijen controleren bij de teruglevering van het Gehuurde, in elkaars nabijheid, of het Gehuurde onderhevig is geweest aan beschadiging of dat daaraan gebreken zijn ontstaan die aan de Huurder kunnen worden toegerekend.

De uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de Huurder blijven geheel van kracht totdat het Gehuurde weer in het bezit van Rotterdamboot is gesteld.

ARTIKEL 7. | VERLENGING VAN DE HUURPERIODE

Verlenging van de huurperiode is slechts mogelijk na voorafgaande telefonische instemming van Rotterdamboot. Rotterdamboot is nimmer verplicht om een verzoek van de Huurder tot verlenging van de huurperiode te aanvaarden. Verlenging van de huurperiode geschiedt voor de uitdrukkelijk tussen Partijen overeengekomen duur.

ARTIKEL 8. | GEBRUIK VAN HET GEHUURDE

Uitsluitend de Huurder of personen van 12 jaar of ouder die bij aanvang van de huurperiode het Gehuurde hebben betreden, zijn gerechtigd om het Gehuurde te besturen. Het is de Huurder dan ook niet toegestaan om het Gehuurde aan anderen dan de hier bedoelde personen te laten besturen. De Huurder staat ervoor in dat geen van deze personen het Gehuurde besturen indien zij in zodanige geestelijke of lichamelijke toestand verkeren dat besturen van het Gehuurde door hen niet is toegestaan dan wel zij daartoe kennelijk niet in staat zijn.

Huisdieren mogen uitsluitend op het Gehuurde worden toegelaten indien deze klein genoeg zijn om op schoot van een passagier te verblijven. Huisdieren mogen op het Gehuurde niet loslopen.

Het is toegestaan eten en drinken aan boord van het Gehuurde mee te nemen, met uitzondering van voedingswaren die niet- verwijderbare vlekken kunnen veroorzaken, zoals rode wijn, donkere fruitsappen en olijven in olie.

De Huurder is jegens Rotterdamboot hoofdelijk aansprakelijk voor de schade aan het Gehuurde veroorzaakt door eventuele andere personen die het Gehuurde vanwege hem betreden, anders dan de eventueel door Rotterdamboot beschikbaar gestelde kapitein. De gedragingen van de bedoelde andere personen worden aangemerkt als gedragingen van de Huurder. Dit geldt tevens ten aanzien van anderen aan wie de Huurder, al dan niet zonder zijn instemming, het gebruik van het Gehuurde overlaat, zulks wederom met uitzondering van de eventueel door Rotterdamboot beschikbaar gestelde kapitein.

De Huurder zal als een goed Huurder voor het Gehuurde zorgdragen. De Huurder dient het Gehuurde te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het Gehuurde. Het vaargebied is beperkt tot de Rotte en alle daaraan verbonden wateren, waarbij de volgende punten niet gepasseerd mogen worden:

–  de Delftse Schie ter hoogte van de Berkelse Zweth;

–  de parksluizen;

–  de Schie ter hoogte van de Delflandbrug;

–  de Rotte ter hoogte van de Molenviergangbrug.

Indien Rotterdamboot aan de Huurder omtrent het gebruik van het Gehuurde verdere aanwijzingen verstrekt, is de Huurder gehouden deze aanwijzingen op te volgen.

Het is de Huurder niet toegestaan om het Gehuurde op een plaats achter te laten zonder het Gehuurde behoorlijk te verankeren en te vergrendelen. Voorts dient de Huurder te vermijden dat het Gehuurde wordt blootgesteld aan andere dan normale risico’s van diefstal, vermissing en beschadiging daarvan.

De Huurder doet Rotterdamboot zowel tijdens als na de huurperiode onverwijld mededeling van alle feiten en omstandigheden betreffende het Gehuurde waarvan de Huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze informatie voor Rotterdamboot relevant is.

De Huurder verklaart het Gehuurde in de staat te hebben betreden als waarin het Gehuurde verkeerde bij aanvang van de huurperiode. Eventuele schade aan het Gehuurde die reeds aanwezig was vóór aanvang van de huurperiode, wordt Schriftelijk door Partijen vastgelegd.

 


Behoudens normale slijtage, dient de Huurder het Gehuurde gedurende de huurperiode in dezelfde staat te houden als waarin het Gehuurde aan hem is geleverd. Het is de Huurder niet toegestaan om veranderingen aan het Gehuurde aan te brengen, bij gebreke waarvan de schade en eventuele kosten van herstel voor rekening van de Huurder komen.

In geval gedurende de periode dat het Gehuurde ter beschikking van de Huurder staat, sprake is van een voor de Huurder kenbaar gebrek of van voor de Huurder kenbare schade aan het Gehuurde, is het de Huurder niet toegestaan om het Gehuurde te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van het gebrek of de schade, dan wel risico’s voor de vaarveiligheid met zich kan mee meebrengen.

ARTIKEL 9. | SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal, het verloren gaan van en defecten aan het Gehuurde dienen na ontdekking daarvan door de Huurder, onverwijld aan Rotterdamboot of aan de eventueel door hem beschikbaar gestelde kapitein te worden medegedeeld, tenzij de eventueel door Rotterdamboot beschikbaar gestelde kapitein hiervan kennelijk reeds op de hoogte is. De Huurder verleent Rotterdamboot, zijn verzekeraar en eventuele andere daartoe door Rotterdamboot aangewezen derden, op verzoek en onverwijld alle in redelijkheid door hen gewenste inlichtingen en bescheiden, onder meer doch niet uitsluitend wat betreft omstandigheden die tot de defecten, beschadiging, diefstal, etc. hebben geleid, alsook informatie ter verkrijging van schadevergoeding van derden.

Onder schade van de Rotterdamboot wordt in het vervolg van deze algemene voorwaarden verstaan:

–  de vermogensschade die Rotterdamboot lijdt ten gevolge van beschadiging of vermissing van het Gehuurde of van onderdelen daarvan. Tot deze schade wordt onder meer gerekend de kosten van vervanging van (onderdelen van) het Gehuurde en de derving van huurinkomsten;

–  met of door het Gehuurde aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor Rotterdamboot of de aansprakelijkheidsverzekeraar ten aanzien van het Gehuurde, jegens derden aansprakelijk is.

De Huurder is aansprakelijk voor alle aan hem toerekenbare schade van Rotterdamboot. Voor bepaalde schades geldt een vooraf vastgesteld schadebedrag waarvan Rotterdamboot de Huurder in de reserveringsbevestiging mededeling doet.

Voor schade van Rotterdamboot die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het Gehuurde aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor Rotterdamboot of de aansprakelijkheidsverzekeraar ten aanzien van het Gehuurde, jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in lid 3 slechts indien krachtens de verzekeringsovereenkomst die door Rotterdamboot ten aanzien van het Gehuurde van toepassing is, geen dekking bestaat.

Rotterdamboot is niet aansprakelijk voor schade aan eventueel door of vanwege de Huurder middels het Gehuurde vervoerde zaken.

Rotterdamboot is niet in staat te beoordelen in hoeverre personen uit varende groepen tot een huishouden behoren en of daardoor feitelijk wordt voldaan aan de coronavoorschriften. De Huurder is aansprakelijk voor eventuele boetes die dientengevolge van overheidswege worden opgelegd, ook indien Rotterdamboot een dergelijke boete ontvangt. De Huurder vrijwaart Rotterdamboot van alle aanspraken ter zake en zal aan Rotterdamboot opgelegde boetes met betrekking tot de reservering van de Huurder vergoeden binnen de termijn dat de boete door Rotterdamboot aan de bevoegde instantie moet worden voldaan.

Voor schade als gevolg van een aan Rotterdamboot toerekenbare omstandigheid is Rotterdamboot niet aansprakelijk als en voor zover de benadeelde zijn schade heeft kunnen verhalen op uitkering krachtens schadeverzekering van een ander dan van Rotterdamboot of verstrekkingen uit anderen hoofde.

Voor zover sprake is van schade die niet op het Gehuurde of het gebruik daarvan betrekking heeft en die door Rotterdamboot wordt geleden als gevolg van een aan de Huurder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, komt deze schade voor rekening van de Huurder.

ARTIKEL 10. | SPAARKAARTEN

Rotterdamboot geeft spaarkaarten uit aan klanten van zijn keuze; het doen van een reservering geeft de Huurder dan ook niet zonder meer het recht een spaarkaart te ontvangen.

Een spaarkaart kan worden verzilverd indien deze door Rotterdamboot van vier stempels is voorzien. Elke reservering geeft recht op één stempel. De Huurder dient de spaarkaart bij aanvang van de huurperiode te tonen, waarbij Rotterdamboot deze van een stempel voorziet. Bij aanvang van de eerste reservering waarbij een spaarkaart wordt verstrekt, maakt de Huurder onder de vorenbedoelde voorwaarden meteen aanspraak op een stempel. Bij de eerste stempel wordt de spaarkaart door Rotterdamboot voorzien van een paraaf en datum van uitgifte.

Een volle spaarkaart voorzien van een paraaf en datum van uitgifte geeft de Huurder recht om de volgende keer het derde uur gratis te varen, mits deze reservering ten minste drie uren omvat en bij de reservering van deze volgende keer uitdrukkelijk is aangegeven dat de spaarkaart zal worden verzilverd. Bij een online reservering dient dit in het opmerkingenveld van het reserveringssysteem te worden vermeld. Een volle spaarkaart is tot 12 maanden na datum van uitgifte geldig.

 


Een spaarkaart is niet verbonden aan de partij aan wie deze is uitgegeven; de Huurder die de spaarkaart bij de reservering verzilvert overeenkomstig het vorige lid, maakt aanspraak op het derde uur gratis varen. Uitsluitend volledige spaarkaarten voorzien van vier stempels kunnen worden verzilverd.

Het inleveren van een volle spaarkaart biedt de Huurder geen andere rechten dan bedoeld in lid 3 en lid 6.

Na de reservering waarvoor een volle spaarkaart is gebruikt, krijgt de Huurder een nieuwe spaarkaart die door Rotterdamboot wordt voorzien van een paraaf en datum van uitgifte, echter wordt hierop pas een stempel geplaatst bij aanvang van de volgende reservering, e.e.a. overeenkomstig het bepaalde in lid 2.

ARTIKEL 11. | CADEAUKAARTEN

Bij Rotterdamboot of een wederverkoper aangeschafte of door Rotterdamboot bij actie weggegeven cadeaukaarten geven recht op de daarbij uitdrukkelijk overeengekomen korting op de daarbij vermelde diensten van Rotterdamboot. Aangeschafte cadeaukaarten kunnen door de koper niet zelf worden verzilverd en kunnen uitsluitend aan een derde cadeau worden gedaan.

Indien een cadeaukaart betreft een uur gratis varen, kan deze slechts worden verzilverd voor een reservering van tenminste drie uren.

Cadeaukaarten worden door Rotterdamboot geregistreerd doormiddel van een unieke code, en hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, een geldigheidsdatum van 12 maanden na datum van uitgifte.

Het verzilveren van een cadeaukaart biedt de Huurder geen andere rechten dan voortvloeit uit het bepaalde in dit artikelen kunnen alleen voor de toepasselijke diensten en binnen de standaardopeningstijden van Rotterdamboot verzilverd worden.

Bij de reservering waarvoor een cadeaukaart wordt verzilverd, dient uitdrukkelijk te worden aangegeven dat verzilvering plaatsvindt. Bij een online reservering dient dit in het opmerkingenveld van het reserveringssysteem te worden vermeld. Korting wordt pas bij betaling verrekend en niet per se bij de reservering.

ARTIKEL 12. | BETALINGSVOORWAARDEN

De overeengekomen huurprijs en eventueel bijkomende kosten dienen vooraf door de Huurder te worden voldaan, middels pin, Tikkie of contant. In geval van contante betaling dient de Huurder een tweede legitimatiebewijs te tonen.

Betaling van cadeaukaarten dient vóór levering te geschieden op de door Rotterdamboot aangewezen wijze.

Betaling van bedragen die door de Huurder zijn verschuldigd en niet reeds vooraf zijn voldaan, zoals wat betreft schade van Rotterdamboot waarvoor de Huurder aansprakelijk is, dient te geschieden bij teruglevering van het Gehuurde, doch voor zover deze bedragen niet dan reeds vaststaan, binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende factuur.

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Huurder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Huurder intreedt, is de Huurder over het opeisbare bedrag de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.

Alle kosten in verband met (buiten)gerechtelijke maatregelen alsmede executiekosten, welke Rotterdamboot voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de Overeenkomst nuttig of nodig mocht achten, komen voor rekening van de Huurder. Ten nadele van een Consument wordt hierbij niet afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

Rotterdamboot zal een Consument in verband met diens betalingsverzuim niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de Huurder tevergeefs Schriftelijk is aangemaand om alsnog binnen 14 dagen tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 13. | ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

Rotterdamboot is gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en indien het Gehuurde reeds aan de Huurder beschikbaar is gesteld, zich weer in het bezit van het Gehuurde te (doen) stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:

–  de Huurder een of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij de tekortkoming de ontbinding van de Overeenkomst redelijkerwijs niet rechtvaardigt;

–  de Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard of ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

–  Rotterdamboot van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat als Rotterdamboot hiervan vóór het sluiten van de Overeenkomst op de hoogte was geweest, hij de Overeenkomst niet was aangegaan. Indien het Gehuurde reeds aan de Huurder beschikbaar is gesteld en de Overeenkomst door Rotterdamboot wordt ontbonden, zal de Huurder alle medewerking aan Rotterdamboot verlenen om zich weer in het bezit van het Gehuurde te (doen) stellen.

Rotterdamboot is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding van de Overeenkomst op grond van het bepaalde in het vorige lid. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de Huurder verplicht de schade die Rotterdamboot ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

Indien Rotterdamboot de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Huurder terstond opeisbaar.

Na ontbinding van de Overeenkomst is het de Huurder niet langer toegestaan om het Gehuurde te gebruiken, tenzij Rotterdamboot in verband met de teruglevering van het Gehuurde uitdrukkelijk anders voorschrijft.

ARTIKEL 14. | KLACHTEN

Bij Rotterdamboot ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Huurder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

Rotterdamboot is gerechtigd foto’s te maken van de door hem verhuurde zaken waarop zich personen bevinden, welke foto’s door Rotterdamboot kunnen worden gebruikt voor plaatsing op zijn website en/of voor verschillende social media en/of reclame-uitingen. Tenzij deze personen onherkenbaar in beeld zullen worden gebracht, zal Rotterdamboot de betreffende personen voorafgaand om toestemming vragen om deze ‘persoonsgegevens’ op de bedoelde wijze te verwerken. Indien een afgebeelde persoon veronderstelt dat ten onrechte door Rotterdamboot is beoordeeld dat hij onherkenbaar in beeld is gebracht, kan daartegen bezwaar worden ingediend middels info@rotterdamboot.nl met bijvoeging van een kopie van zijn legitimatiebewijs om te controleren of het de bezwaarmaker is die herkenbaar in beeld zou zijn. Middels info@rotterdamboot.nl kan eveneens een gegeven toestemming worden ingetrokken. Zulks eveneens met bijvoeging van een kopie legitimatiebewijs om te controleren of de juiste persoon het verzoek tot intrekking van de toestemming doet.

Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Rotterdamboot aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.