ALGEMENE VOORWAARDEN ROTTERDAMBOOT

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Rotterdamboot: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Inshore Creative, gevestigd aan Voermanweg 618, 3067JW te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70053685.

 2. Huurder: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Rotterdamboot een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Consument: een huurder als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep

  of bedrijf.

 4. Partijen: Rotterdamboot en de huurder gezamenlijk.

 5. Overeenkomst: iedere tussen Rotterdamboot en de huurder tot stand gekomen huurovereenkomst waarmee

  Rotterdamboot zich jegens de huurder heeft verbonden tot de verhuur van een vaartuig.

 6. Vaartuig: de in het kader van de overeenkomst door Rotterdamboot aan de huurder ter beschikking gestelde c.q. te stellen,

  en aan Rotterdamboot in eigendom toebehorende boot, inclusief alle bijbehoren.

 7. Website: www.rotterdamboot.nl.

 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op

  de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rotterdamboot en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en per e-mail aan de huurder bevestigd is, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Rotterdamboot is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van het gewenste vaartuig.

 2. Als voorwaarde voor het sluiten van de overeenkomst geldt in elk geval dat de huurder, althans de natuurlijke persoon die de overeenkomst aangaat, de leeftijd van ten minste 18 jaren heeft bereikt en op verzoek van Rotterdamboot een kopie van zijn rijbewijs, identiteitskaart en/of paspoort verstrekt. Voorts dient de huurder het documentnummer van zijn legitimatiebewijs op te geven bij de reservering.

 3. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2, tot stand op het moment dat de reservering van de huurder per e-mail door Rotterdamboot is bevestigd.

 4. Indien de huurder de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart de huurder door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De huurder is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | GEEN RECHT VAN ONTBINDING

Het recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek komt niet aan de consument toe omdat dit recht niet geldt voor diensten die strekken tot vrijetijdsbesteding en in de overeenkomst een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Dientengevolge voorziet artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek in uitsluiting van het recht van ontbinding.

ARTIKEL 5. | ANNULERING, NO-SHOW EN TE LAAT KOMEN

1. De huurder is gerechtigd de overeenkomst kosteloos te annuleren tot 24 uur vóór aanvang van de overeengekomen huurperiode. In geval van annulering van de overeenkomst door de huurder binnen 24 uur vóór aanvang van de huurperiode, is de huurder 50% van de overeengekomen totaalprijs als annuleringskosten verschuldigd. In geval van no- show na verstrijken van 30 minuten na aanvang van de overeengekomen huurperiode, blijft de huurder de volledige

overeengekomen huurprijs en eventueel bijkomende kosten verschuldigd en is Rotterdamboot gerechtigd de

overeenkomst te annuleren.
2. De huurder kan het overeengekomen tijdstip van aanvang van de huurperiode met ten hoogste één uur uitstellen mits

zulks uiterlijk 30 minuten vóór aanvang van de initieel overeengekomen huurperiode telefonisch aan Rotterdamboot is doorgegeven. Indien het vaartuig aansluitend op de initieel overeengekomen huurperiode door Rotterdamboot is verhuurd, wordt de huurperiode niet met de uitgestelde duur verlengd. De huurder maakt in dat geval eveneens geen aanspraak op evenredige kwijtschelding van de overeengekomen huurprijs.

ARTIKEL 6. | INHOUD VAN DE OVEREENKOMST, LEVERING EN TERUGLEVERING VAN HET VAARTUIG

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het totaalaantal gereserveerde uren en tegen de huurprijs en eventuele bijkomende kosten van een kapitein en/of alternatieve opstaplocatie, welke gegevens uitdrukkelijk en schriftelijk in de reserveringsbevestiging zijn vermeld. De reserveringsbevestiging vermeldt dan ook het tijdstip van het begin en einde van de huurperiode.

 2. Levering en teruglevering van het vaartuig geschiedt op de daartoe in de reserveringsbevestiging aangeduide locatie. In geval tussen partijen is overeengekomen dat een door Rotterdamboot aangewezen kapitein de boot bestuurt, is de kapitein verantwoordelijk voor de (tijdige) teruglevering van het vaartuig.

 3. De huurder wordt verzocht om uiterlijk 10 minuten vóór aanvang van de huurperiode aanwezig te zijn. De huurder dient zijn reserveringsbewijs, alsook zijn identificatiebewijs en mobiele telefoon met telefoonnummer die hij bij de reservering heeft opgegeven, mee te nemen.

 4. Tenzij een door Rotterdamboot aangewezen kapitein gedurende de gehele huurperiode meevaart, dient de huurder toe te laten dat een medewerker van Rotterdamboot de eerste paar honderd meter meevaart om de huurder te instrueren omtrent het besturen van het vaartuig.

 5. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de overeengekomen huurprijs en de eventueel bijkomende kosten als bedoeld in lid 1, vooraf door de huurder te worden voldaan, middels pin, Tikkie of contant. Rotterdamboot is niet eerder gehouden om de overeenkomst verder na te komen dan nadat de overeengekomen huurprijs en eventueel bijkomende kosten zijn voldaan.

 6. Alle sancties die in verband met het gebruik van het vaartuig tijdens de huurperiode, van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van de huurder, tenzij deze sancties het gevolg zijn van gebreken van het vaartuig die bij aanvang van de overeenkomst reeds aanwezig waren, dan wel anderszins het gevolg zijn van omstandigheden die redelijkerwijs voor risico van Rotterdamboot komen, bijvoorbeeld omdat de sanctie toerekenbaar is aan de eventueel door Rotterdamboot beschikbaar gestelde kapitein.

 7. Indien Rotterdamboot wordt aangesproken voor het betalen van sancties als bedoeld in het vorige lid, waarvoor de huurder aansprakelijk is, stelt de huurder Rotterdamboot op diens eerste verzoek onmiddellijk schadeloos.

 8. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het vaartuig om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de huurder in de verhouding tot Rotterdamboot in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de huurder, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, de feitelijke macht over het vaartuig geheel of gedeeltelijk mocht hebben overgedragen of overgelaten.

 9. Het is de huurder in geval van een eventueel tijdens de huurperiode ontstaan gebrek van het vaartuig niet toegestaan zelf herstel uit te voeren of daarvoor een derde in te schakelen, tenzij zulks geschiedt met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Rotterdamboot. In geval van een dergelijk gebrek dient de huurder terstond telefonisch contact op te nemen met Rotterdamboot, tenzij sprake is van een door Rotterdamboot beschikbaar gestelde kapitein, in welk geval deze kapitein verantwoordelijk is voor het bedoelde contact met Rotterdamboot.

10.De huurder staat Rotterdamboot, dan wel een door hem aangewezen derde, te allen tijde toe het vaartuig tijdens de huurperiode aan een onderzoek te onderwerpen indien daarvoor naar oordeel van Rotterdamboot aanleiding is. De huurder is verplicht zijn medewerking te verlenen aan het door of namens Rotterdamboot in te stellen onderzoek.

 1. De huurder is verplicht om het vaartuig uiterlijk op het tijdstip dat de huurperiode eindigt, weer ter beschikking te stellen van Rotterdamboot, overeenkomstig het bepaalde in lid 2. In geval tussen partijen is overeengekomen dat een door Rotterdamboot aangewezen kapitein de boot bestuurt, is de kapitein verantwoordelijk voor de (tijdige) teruglevering van het vaartuig en dient de huurder de kapitein daartoe in staat te stellen.

 2. Indien het vaartuig door de huurder of op zijn verzoek door de eventueel door Rotterdamboot beschikbaar gestelde kapitein wordt teruggeleverd, eerder dan overeengekomen huurperiode eindigt, geeft dit geen recht op restitutie of kwijtschelding. In geval van eerdere teruglevering als gevolg van overmacht, zoals gevaarlijke weersomstandigheden, maakt de huurder wel aanspraak op restitutie of kwijtschelding, zulks naar evenredigheid van de niet-genoten duur van de huurperiode.

 3. Indien de huurder in gebreke is met de tijdige teruglevering van het vaartuig, op de daartoe overeengekomen wijze, is Rotterdamboot gerechtigd om het vaartuig onmiddellijk terug te (doen) nemen. De huurder dient daaraan zijn volledige

 

medewerking te verlenen. Alle kosten die Rotterdamboot als gevolg van het zelf (doen) terugnemen van het vaartuig moet maken om het vaartuig weer in zijn bezit te krijgen, komen voor rekening van de huurder, tenzij de niet tijdige teruglevering het gevolg is van een niet aan de huurder toerekenbare omstandigheid.

14.Indien het vaartuig niet tijdig weer ter beschikking van Rotterdamboot is gesteld als gevolg van een aan de huurder toerekenbare omstandigheid, is Rotterdamboot gerechtigd om de huurder 20% van de overeengekomen totale huurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de overeengekomen huurperiode wordt overschreden, onverminderd het recht van Rotterdamboot om volledige schadevergoeding te vorderen. Extra kosten in verband met overschrijding van de huurperiode worden niet aan de huurder in rekening gebracht indien en voor zover zulks gelet op de omstandigheden van het geval onredelijk is, bijvoorbeeld omdat het vaartuig defect is geraakt en de huurder daardoor niet in staat was om het vaartuig tijdig terug te leveren.

 1. Partijen controleren bij de teruglevering van het vaartuig, in elkaars nabijheid, of het vaartuig onderhevig is geweest aan beschadiging of dat daaraan gebreken zijn ontstaan die aan de huurder kunnen worden toegerekend.

 2. De uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de huurder blijven geheel van kracht totdat het vaartuig weer in het bezit van Rotterdamboot is gesteld.

ARTIKEL 7. | VERLENGING VAN DE HUURPERIODE

Verlenging van de huurperiode is slechts mogelijk na voorafgaande telefonische instemming van Rotterdamboot. Rotterdamboot is nimmer verplicht om een verzoek van de huurder tot verlenging van de huurperiode te aanvaarden. Verlenging van de huurperiode geschiedt voor de uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen duur.

ARTIKEL 8. | GEBRUIK VAN HET VAARTUIG

 1. Uitsluitend de huurder of personen van 12 jaar of ouder die bij aanvang van de huurperiode het vaartuig hebben betreden, zijn gerechtigd om het vaartuig te besturen. Het is de huurder dan ook niet toegestaan om het vaartuig aan anderen dan de hier bedoelde personen te laten besturen. De huurder staat ervoor in dat geen van deze personen het vaartuig besturen indien zij in zodanige geestelijke of lichamelijke toestand verkeren dat besturen van het vaartuig door hen niet is toegestaan dan wel zij daartoe kennelijk niet in staat zijn.

 2. Huisdieren mogen uitsluitend op het vaartuig worden toegelaten indien deze klein genoeg zijn om op schoot van een passagier te verblijven. Huisdieren mogen op het vaartuig niet loslopen.

 3. Het is toegestaan eten en drinken aan boord van het vaartuig mee te nemen, met uitzondering van voedingswaren die niet- verwijderbare vlekken kunnen veroorzaken, zoals rode wijn, donkere fruitsappen en olijven in olie.

 4. De huurder is jegens Rotterdamboot hoofdelijk aansprakelijk voor de schade aan het vaartuig veroorzaakt door eventuele andere personen die het vaartuig vanwege hem betreden, anders dan de eventueel door Rotterdamboot beschikbaar gestelde kapitein. De gedragingen van de bedoelde andere personen worden aangemerkt als gedragingen van de huurder. Dit geldt tevens ten aanzien van anderen aan wie de huurder, al dan niet zonder zijn instemming, het gebruik van het vaartuig overlaat, zulks wederom met uitzondering van de eventueel door Rotterdamboot beschikbaar gestelde kapitein.

 5. De huurder zal als een goed huurder voor het vaartuig zorgdragen. De huurder dient het vaartuig te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het vaartuig. Het vaargebied is beperkt tot de Rotte en alle daaraan verbonden wateren, waarbij de volgende punten niet gepasseerd mogen worden:

– de Delftse Schie ter hoogte van de Berkelse Zweth; – deparksluizen;
– deSchieterhoogtevandeDelflandbrug;
– de Rotte ter hoogte van de Molenviergangbrug.

Indien Rotterdamboot aan de huurder omtrent het gebruik van het vaartuig verdere aanwijzingen verstrekt, is de huurder

gehouden deze aanwijzingen op te volgen.

 1. Het is de huurder niet toegestaan om het vaartuig op een plaats achter te laten zonder het vaartuig behoorlijk te verankeren

  en te vergrendelen. Voorts dient de huurder te vermijden dat het vaartuig wordt blootgesteld aan andere dan normale

  risico’s van diefstal, vermissing en beschadiging daarvan.

 2. De huurder doet Rotterdamboot zowel tijdens als na de huurperiode onverwijld mededeling van alle feiten en

  omstandigheden betreffende het vaartuig waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze informatie voor

  Rotterdamboot relevant is.

 3. De huurder verklaart het vaartuig in de staat te hebben betreden als waarin het vaartuig verkeerde bij aanvang van de

  huurperiode. Eventuele schade aan het vaartuig die reeds aanwezig was vóór aanvang van de huurperiode, wordt schriftelijk

  door partijen vastgelegd.

 4. Behoudens normale slijtage, dient de huurder het vaartuig gedurende de huurperiode in dezelfde staat te houden als waarin

  het vaartuig aan hem is geleverd. Het is de huurder niet toegestaan om veranderingen aan het vaartuig aan te brengen, bij gebreke waarvan de schade en eventuele kosten van herstel voor rekening van de huurder komen.

 

10. In geval gedurende de periode dat het vaartuig ter beschikking van de huurder staat, sprake is van een voor de huurder kenbaar gebrek of van voor de huurder kenbare schade aan het vaartuig, is het de huurder niet toegestaan om het vaartuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van het gebrek of de schade, dan wel risico’s voor de vaarveiligheid met zich kan mee meebrengen.

ARTIKEL 9. | SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal, het verloren gaan van en defecten aan het vaartuig dienen na ontdekking daarvan door de huurder, onverwijld aan Rotterdamboot of aan de eventueel door hem beschikbaar gestelde kapitein te worden medegedeeld, tenzij de eventueel door Rotterdamboot beschikbaar gestelde kapitein hiervan kennelijk reeds op de hoogte is. De huurder verleent Rotterdamboot, zijn verzekeraar en eventuele andere daartoe door Rotterdamboot aangewezen derden, op verzoek en onverwijld alle in redelijkheid door hen gewenste inlichtingen en bescheiden, onder meer doch niet uitsluitend wat betreft omstandigheden die tot de defecten, beschadiging, diefstal, etc. hebben geleid, alsook informatie ter verkrijging van schadevergoeding van derden.

 2. Onder schade van de Rotterdamboot wordt in het vervolg van deze algemene voorwaarden verstaan:

  • –  de vermogensschade die Rotterdamboot lijdt ten gevolge van beschadiging of vermissing van het vaartuig of van onderdelen daarvan. Tot deze schade wordt onder meer gerekend de kosten van vervanging van (onderdelen van) het

   vaartuig en de derving van huurinkomsten;

  • –  met of door het vaartuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor Rotterdamboot of de

   aansprakelijkheidsverzekeraar ten aanzien van het vaartuig, jegens derden aansprakelijk is.

 3. De huurder is aansprakelijk voor alle aan hem toerekenbare schade van Rotterdamboot. Voor bepaalde schades geldt een

  vooraf vastgesteld schadebedrag waarvan Rotterdamboot de huurder in de reserveringsbevestiging mededeling doet.

 4. Voor schade van Rotterdamboot die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het vaartuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor Rotterdamboot of de aansprakelijkheidsverzekeraar ten aanzien van het vaartuig, jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in lid 3 slechts indien krachtens de verzekeringsovereenkomst die door

  Rotterdamboot ten aanzien van het vaartuig van toepassing is, geen dekking bestaat.

 5. Rotterdamboot is niet aansprakelijk voor schade aan eventueel door of vanwege de huurder middels het vaartuig vervoerde

  zaken.

 6. Voor schade als gevolg van een aan Rotterdamboot toerekenbare omstandigheid is Rotterdamboot niet aansprakelijk als en

  voor zover de benadeelde zijn schade heeft kunnen verhalen op uitkering krachtens schadeverzekering van een ander dan

  van Rotterdamboot of verstrekkingen uit anderen hoofde.

 7. Voor zover sprake is van schade die niet op het vaartuig of het gebruik daarvan betrekking heeft en die door Rotterdamboot

  wordt geleden als gevolg van een aan de huurder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, komt deze schade voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 10. | BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De overeengekomen huurprijs en eventueel bijkomende kosten dienen vooraf door de huurder te worden voldaan, middels pin, Tikkie of contant. In geval van contante betaling dient de huurder een tweede legitimatiebewijs te tonen.

 2. Betaling van bedragen die door de huurder zijn verschuldigd en niet reeds vooraf zijn voldaan, zoals wat betreft schade van Rotterdamboot waarvoor de huurder aansprakelijk is, dient te geschieden bij teruglevering van het vaartuig, doch voor zover deze bedragen niet dan reeds vaststaan, binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende factuur.

 3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de huurder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de huurder intreedt, is de huurder over het opeisbare bedrag de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.

 4. Alle kosten in verband met (buiten)gerechtelijke maatregelen alsmede executiekosten, welke Rotterdamboot voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de overeenkomst nuttig of nodig mocht achten, komen voor rekening van de huurder. Ten nadele van een consument wordt hierbij niet afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

 5. Rotterdamboot zal een consument in verband met diens betalingsverzuim niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de huurder tevergeefs schriftelijk is aangemaand om alsnog binnen 14 dagen tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 11. | ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

1. Rotterdamboot is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en indien het vaartuig reeds aan de huurder beschikbaar is gesteld, zich weer in het bezit van het vaartuig te (doen) stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:

 • –  de huurder een of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij de tekortkoming de ontbinding van de overeenkomst redelijkerwijs niet rechtvaardigt;

 • –  de huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard of ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

 

– Rotterdamboot van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat als Rotterdamboot hiervan vóór het sluiten van de overeenkomst op de hoogte was geweest, hij de overeenkomst niet was aangegaan.

Indien het vaartuig reeds aan de huurder beschikbaar is gesteld en de overeenkomst door Rotterdamboot wordt ontbonden,

zal de huurder alle medewerking aan Rotterdamboot verlenen om zich weer in het bezit van het vaartuig te (doen) stellen.

 1. Rotterdamboot is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding van de overeenkomst op grond van het bepaalde in het vorige lid. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de huurder verplicht de schade die Rotterdamboot ten

  gevolge van de ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

 2. Indien Rotterdamboot de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de huurder terstond

  opeisbaar.

 3. Na ontbinding van de overeenkomst is het de huurder niet langer toegestaan om het vaartuig te gebruiken, tenzij

  Rotterdamboot in verband met de teruglevering van het vaartuig uitdrukkelijk anders voorschrijft.

ARTIKEL 12. | KLACHTEN

 1. Bij Rotterdamboot ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de huurder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 2. Indien een klacht van een consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Rotterdamboot aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.